جشن روز دانش آموز/ خوشحال و شاد و خندانم؛ قدر دنیا رو می‌دانم ….