آقای سبحانی مسئول فرهنگی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در این کلیپ درباره فعالیت های فرهنگی این واحد در اولین ماه شروع سال تحصیلی شان صحبت می کند.