عضو شورای عالی آموزش مجتمع در این ویدیو، نکات مهمی درباره موفقیت در آزمون جامع ۲۶ آبان ماه برای دانش آموزان دارد.