طراحی اشکال هندسی، چه مراحلی دارد؟ عناصر اصلی نقاشی کدام است؟ علامه ای ها در زنگ طراحی و نقاشی چطور آموزش می بینند؟ قسمت سوم زنگ استعداد را ببینید.