اردوی مشهد دانش آموزان پایه هشتم واحد میرداماد ۱۹ تا ۲۲ آذرماه برگزار شد.