موضوع قسمت دهم از برنامه تیک تاک، مسئله استفاده از موبایل بین دانش آموزان است. توصیه های مشاور واحد آبشناسان را ببینید.