«تارها»، «سه تارها» و «گیتارها» در یک طرف نشسته بودند و «پیانوها»، «ویولن ها» و «تنبک ها» در سوی دیگر. جشن «شکوفایی استعدادها» بود.مراسم دوازدهمین دوره جشنواره موسیقی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی، هم دیدنی است و هم شنیدنی. بخش دوم رقابت شرکت کنندگان را در مقطع متوسطه ببینید. (واحدهای میرداماد، آبشناسان، فرمانیه، گلستان و پاسداران.)