محمدصدرا کریمی دانش آموز واحد پاسداران دوره اول به همراه پدر محترم شان، در این ویدیو درباره موضوعاتی مثل طرح ادونس، برنامه های آموزشی مدرسه و انتخاب شغل در آینده صحبت می کنند.