جشنوارۀ «مشق نقش فردا» ویژه دانش‌آموزان دبستان ‌های علامه ‌طباطبایی از ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ آغاز شده است.