در مرحله بیست و هفتم طرح ماه های آسمانی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی، اقلام مورد نیاز خانواده های نیازمند برای مناطق محروم شهر زابل، تهیه و توزیع شد.