دومین قسمت از مجموعه برنامه «۱۰۱ آزمایش علمی فوق العاده» درباره تاثیر ترکیب مواد مختلف با هم و تولید گاز ناشی از این ترکیب ها است.