موضوع پانزدهمین قسمت از برنامه زنگ استعداد، زنگ فوتبال در دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران است. ویدیو را ببیند.