دانش آموزان علامه ای در زنگ عکاسی، ساختار دوربین و زیبایی شناسی در تصویر را یاد می گیرند. قسمت پنجم زنگ استعداد را ببینید.