در اولین قسمت از فصل دوم مجموعه قصه های گمبی، آقای داستانی مشغول نوشتن یک قصه است که با یک تماس تلفنی عجیب مواجه میشود! سوال این است: ما چند نفریم؟