دانش آموزان دبستان های واحد تهرانپارس و واحد پاسداران ۱۶ اردیبهشت ماه در کارسوق زندگی سبز شرکت کردند.