در یازدهمین قسمت از برنامه تیک تاک، مشاور واحد پاسداران ابتدایی، پیشنهادی عملی درباره افزایش شوق درس خواندن به دانش آموزان ارائه می کند.