در قسمت یازدهم از برنامه زنگ استعداد، با کلاس هوافضا واحد گلستان و ساخت گلایدر آن بیشتر آشنا می شویم.