در پانزدهمین قسمت از برنامه تیک تاک، بهاره طاهری آموزگار واحد تهرانپارس، درباره یادگرفتن درس های حفظی پیشنهادی به دانش آموزان دارد. این قسمت را تماشا کنید.