انتخاب دوستان خوب، چطور در تقویت شوق یادگیری و آموختن دانش آموزان موثر خواهد بود؟ در چهاردهمین قسمت از تیک تاک، مشاور واحد گلستان درباره این موضوع صحبت می کند.