اردوی شبی در مدرسه برای منتخبین فرهنگی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی برگزار شد.