اردوی تفریحی دانش آموزان پایه دهم واحد شریعتی در شهر یزد، پیش از برگزاری آزمون های نیمسال اول برگزار شد.