مدرسه ای که هم آموزش در آن به بهترین شکل وجود دارد، هم به درس های هنری اهمیت داده می شود و هم کلاس رشته های پژوهشی رباتیک و نانو و هوافضا برای بچه ها تشکیل می شود.