مشاور واحد شریعتی در قسمت هفتم برنامه تیک تاک، درباره ۲ راهکار برای یادگیری بهتر دروس با دانش آموزان صحبت می کند.