موضوع قسمت جدید برنامه «تیک تاک» انگیزه های درس خواندن در دانش آموزان است. حرف های مهشید بنار آموزگار دبستان واحد نیاوران را گوش کنید.