در این قسمت از برنامه تیک تاک دو نفر از آموزگاران واحد تهرانپارس درباره تاثیر مطالعه کتاب بر تجربیات دانش آموزان صحبت می کنند.