موضوع هجدهمین قسمت از مجموعه برنامه زنگ استعداد، آشنایی با فعالیت های دانش آموزان دبستان واحد نیاوران در زنگ معماری است.