جلسه توجیهی طرح ادونس برای اولیا دانش آموزان پایه هفتم واحد آبشناسان/ ۱۶ مهر ۱۴۰۲/ بخش اول