توصیه های محسن ایرجی مدیر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان به دانش آموزان درباره آزمون نردبام ۲۹ آذرماه.