اقلام جمع آوری شده در ۲۵اُمین مرحله طرح ماه های آسمانی، توسط کادر اجرایی و اولیا واحد شریعتی در شهر زابل توزیع شد.