دورهمی دوستانه و تقدیر از کادر اجرایی و دبیران دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی برگزار شد.