دانش آموزان دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران که  در مسابقه حفظ کردن آیت الکرسی شرکت کرده بودند، جایزه و لوح تقدیر گرفتند.