جواد امانی معاون دبیرستان واحد پاسداران در این قسمت از «تیک، تاک» درباره تلاش و کوشش و نتایج آن در موفقیت دانش آموزان صحبت می کند.