دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان بزرگترین مدرسه غیر دولتی متوسطه دوره اول در کشور است. در این برنامه با آقای محسن ایرجی مدیر واحد آبشناسان درباره مهمترین برنامه های این واحد در سال تحصیلی جدید صحبت کردیم.