دو شب از یلدا گذشته اما زمستان تازه آغاز شده است. پس هنوز می توان تبریک های یلدایی را دید و شنید.تبریک یلدایی میردامادی ها در شبی که بلندترین شب سال بود را ببینید.