مدیر، کادر اجرایی و مشاوران دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان در این ویدیو روز دانش آموز را به علامه ای ها تبریک می گویند.