موضوع قسمت جدید برنامه «تیک تاک» داشتن انگیزه انگیزه و نظم در موفقیت است. حرف های حامد معصومی مشاور واحد میرداماد را گوش کنید.