علامه ای های مقطع ابتدایی در زنگ علوم پژوهشی، مسائل علمی را با آزمایش و بازی یاد می گیرند. قسمت چهارم زنگ استعداد را ببینید.