توی قسمت قبل دیدیم که گمبی، با کمک توصیه های مشاور پایه هفتم مدرسه، به دنبال انتخاب شغل آیندش بود.