رای گیری برای انتخاب اعضای انجمن، ۲۸ مهرماه در سالن اجتماعات واحد آبشناسان برگزار شد.