آزمون ورودی دانش آموزان مقاطع میان پایه (هفتم به هشتم و هشتم به نهم) پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت به صورت حضوری در واحد های آبشناسان و دخترانه پاسداران برگزار شد.