دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان در سه سال تحصیلی، دوره کاملی از علم نجوم را آموزش می بینند.