سوالات هفته دوم لیگ حل مسئله دانش آموزان طرح ادونس (پایه هفتم و هشتم) منتشر شد.