یک لقمه ریاضی

رياضي مهارت حل مساله است و هدف آن تقويت بنيه‌ انديشه‌‌ورزي است ۳روش براي آموزش رياضي در دبستان علامه طباطبايي وجود دارد.

در شيوه‌هاي مرسوم آموزش رياضي بر حل تمرين و تکرار تاکيد مي‌شود. دبيران رياضي «مدرسه علامه طباطبايی» در آموزش رياضي ابتدا تلاش مي‌کنند قواعد و اصول رياضي را آموزش دهند. بعد از اين قواعد را توسعه دهند. آموزش رياضي در پيش‌دبستان و دبستان علامه طباطبايي – واحد تهرانپارس با سه روش انجام مي‌شود.

روش اکتشافي: يادگيري اکتشافي فرآيندي است که دانش‌آموز به طور مستقل و با راهنمايي معلم، اصل يا قانوني را کشف نموده و مساله را  حل مي‌کند. در اين روش، اصول و راه حل مساله به دانش‌آموز گفته مي‌شود اما پاسخ داده نمي‌شود و يا آن که معلم راه‌حل را به دانش‌آموز مي‌گويد اما از دانش‌آموز خواسته مي‌شود که خود، اصول را کشف کند. براي اين روش، ما جزوه‌هايي به نام «يک لقمه رياضي» فراهم کرده‌ايم که در آن اصل‌هاي مهم در آموزش مفاهيم رياضي تدوين شده است. 

تدريس به شيوهي مکاشفهاي: در اين روش، معلم سوالي را براي بررسي کردن به دانش‌آموزان مي‌دهد و از آن‌ها مي‌خواهد تمامي آن چه به ذهن‌ شان مي‌رسد را بازگو کنند سپس درستي يا نادرستي هر پاسخ  سنجيده مي شود و دانش‌آموزان از طريق الگوي حذف به جواب‌هاي نهايي سوق داده مي شوند. براي اين روش، دانش‌آموزان يک دفتر غلط‌نامه در کنار دفتر اصلي دارند. غلط‌نامه به دانش‌آموز نشان مي‌دهد که چگونه با انتخاب يک مسير غلط به جواب اشتباه رسيده است و با مقايسه جواب صحيح در مي‌يابد که مسير صحيح چگونه پديدار شده است.

روش فعال:روش فعال، دانش آموز محور است.دانش آموز به کمک معلم سعی می کند که هر مساله ای که طرح می شود را حل کند. در این روش، کشف مفاهیم پایه بر عهده دانش آموز است. جزوه های حل تمرین، حل دسته جمعی تمرین و رقابت برای سرعت گرفتن در حل تمرین، از تکنیک های مهم روش فعال در ریاضی است. تجربه آموزش ریاضی بسیاری از را از ریاضی روی گردان کرده است.بازی های دسته جمعی برای کشف قواعد ریاضی و بازی با وسایل کمک آموزشی و یا تمرین عملی می تواند این جو خشک را بشکند و نشاط را به کلاس‌های ریاضی اضافه کند.

اخبار پیشنهادی