کنکوری های واحد شریعتی به «خان هفتم» رسیدند

مرحله نهایی آماده سازی دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی برای کنکور سراسری، با عنوان «خان هفتم» آغاز شد. کنکوری های واحد شریعتی از ۲۵ خردادماه به تا سه شنبه ۱۱ تیرماه در خان هفتم درس می خوانند.

همایش با دبیران، برگزاری آزمون های شبیه ساز، مرور نهایی، رفع اشکال و جمع بندی دروس از برنامه های اصلی این بخش از مطالعه دانش آموزان است. دوازدهمی ها در این روزها از ساعت ۷ صبح در مدرسه حاضر می شوند و تا ساعت ۹ شب برنامه هایشان را ادامه می دهند.

دانش آموزان در این مدت ۵ همایش درسی با دبیران درس های عمومی و ۷ همایش با دبیران درس های اختصاصی خواهند داشت. در همایش های جمع بندی، دبیران آخرین نکات مهم درسی را یک بار دیگر بازگو می کنند تا اشکالات احتمالی دانش آموزان رفع شود.

حل کنکور سال های قبل هم بخش مهم دیگری از خان هفتم دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی است. آن ها هر روز در شرایطی مشابه با کنکور سراسری، به آزمون های یک سال پاسخ می دهند تا با شبیه سازی آزمون، اضطرابشان کم شود.

برنامه «خان هفتم» دانش آموزان واحد شریعتی:

اخبار پیشنهادی