پاسدارانی ها «هفته در یک نگاه» گرفتند

اولین پیک هفتگی پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران چهارشنبه ۱۰ مهرماه به دانش آموزان تحویل داده شد. این پیک که «هفته در یک نگاه» نام دارد تا پایان سال تحصیلی، هر هفته به دانش آموزان داده می شود.

«مهدی احدی» معاون واحد پاسداران درباره این پیک می گوید: «این دفترچه انتهای هر هفته به دانش آموزان تحویل داده می شود. سوالات اين پيك برگرفته از مطالبي است كه معلمان در طول هفته براي دانش آموزان تدريس کرده اند. دانش آموزان با پاسخ به اين سوالات ضمن يادآوري مطالب گفته شده در صورت داشتن سؤال و مشكلي در فرآيند يادگيري، بعد از تعطيلات پايان هفته، اين مسائل را با معلمان خود در جريان گذاشته و آنها را برطرف مي کنند.»

در هر دو ماه یک پیک دیگر در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد: «بعد از هر هشت شماره چاپ پيك، برای بررسي و ارزيابي دقیق تر سوالات پاسخ داده نشده توسط دانش آموزان، دفترچه دیگری به نام پيك جمع بندي به آنها  ارائه مي شود كه مطالب اين پيك شامل تمامي سوالات دشوار دانش آموزان مي باشد.»

او درباره اهداف این طرح نیز می گوید:«يكي از مهمترين چالش ها در فرآيند ياددهي – يادگيري، مرحله تثبيت مطالب آموزش داده شده در ذهن دانش آموزان است. پیک های هفتگی با همین هدف طراحی شده است تا دانش آموزان با تمرین بیشتر مطالب درسی را بهتر و کامل تر آموزش ببینند.»

اخبار پیشنهادی