هفته ویژه دوره دومی ها بعد از اتمام امتحانات نوبت اول

دانش آموزان دبیرستان های  دوره دوم علامه طباطبایی – واحد های پاسداران و شریعتی ۲۴ دی ماه در آزمون آزمایشی شرکت کردند. دوره دومی های علامه ای در پایه های دهم تا دوازدهم، پس از پایان امتحانات نوبت اول در ۱۹ دی ماه، در هفته منتهی به آزمون آزمایشی برای آمادگی بیشتر از برنامه های ویژه مطالعاتی استفاده کردند. اردوی های مطالعاتی مدارس به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار شد و آموزش دانش آموزان در قالب مجموعه تست های تمرینی، کلاس های حل تمرین و آزمون های تستی و بازه های زمانی مرور مطالب انجام شد. دوره دومی ها همچنین به دلیل شرکت در آزمون روز جمعه، روز شنبه استراحت کردند و  کلاس های آموزشی نوبت دوم شان را از یکشنبه ۲۶ دی آغاز کردند.

اخبار پیشنهادی