نیاورانی ها ۴۵ روز یک بار ارزشیابی می شوند

دانش آموزان دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد نیاوران، هر ۴۵ روز یک بار توسط دبیران و معاون آموزشی مدرسه، ارزشیابی می شوند.

آموزگاران واحد نیاوران در طول سال تحصیلی تمرین هایی متناسب با کتاب درسی، برای دانش آموزان آماده و ارسال می کنند. دانش آموزان نیز به تکالیف پاسخ می دهند و برای دبیرشان ارسال می کند. تکالیف ارسالی دانش آموزان، نحوه ارسال و کیفیت انجام تکالیف از مواردی است که دبیران واحد نیاوران، در ارزیابی دانش آموزان به آن توجه می کنند.

مشاور واحد نیاوران درباره ارزشیابی دانش آموزان می گوید: «در این واحد، رقابت ناسالم بین دانش آموزان وجود ندارد و آن ها نسبت به خودشان مقایسه می شوند. در واحد نیاوران امتحان و نمره نداریم. دانش آموزان بر اساس فعالیت شان در طول سال تحصیلی ارزشیابی می شوند.»

مشاور و دبیران واحد نیاوران با هدف کشف استعداد در دانش آموزان و ایجاد انگیزه در آن ها، متناسب با توانمندی ها و نیاز هر دانش آموز پس از ارزشیابی توصیفی، نکات آموزشی را به آن ها توصیه می کنند.

اخبار پیشنهادی