موضوعات آموزشی و تربیتی زیر ذره بین

 دبیران و کادر اجرایی پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران از هفته ابتدایی خرداد هر روز در جلسات دانش افزایی شرکت می کنند.

این جلسات به صورت کارگاهی برگزار می شود و همه شرکت کنندگان در آن نظارت، انتقادات و پیشنهادات خود را در مورد موضوع جلسه مطرح می کنند. در این سری جلسات در مورد مباحث آموزشی از جمله ارزیابی دانش آموزان، روش و هدف آموزش و در مورد مباحث تربیتی از جمله مسئولیت پذیری، محبت، احترام متقابل، رفتار قاطعانه، ارتباط سالم و بسیاری موضوعات دیگر بحث و تبادل نظر می شود.

در پایان هر جلسه موضوع جلسه بعدی مشخص می شود تا دبیران و کادر اجرایی با آمادگی در جلسه شرکت کنند.

این جلسات به صورت روزانه تا پایان خرداد ادامه دارد و با شروع تابستان هفته ای یک جلسه از سری جلسات دانش افزایی برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی