معرفی اعضای انجمن اولیاء و مربیان مدرسه

انتخابات اعضای انجمن اولیاء و مربیان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی- واحد نیاوران نیمه مهرماه در محل دبستان برگزار شد. 

پیش از شروع انتخابات آقای هادی ربیعی، مدیر مدرسه، توضیحاتی درباره روند برگزاری انتخابات و وظایف انجمن اولیاء و مربیان ارائه کرد و پس از آن کاندیداها برنامه خود را ارائه کردند. 

پس از شمارش آراء خانم ها رامین نیا، شفیعی و صالح وند و آقای اثنی عشری بعنوان اعضای انجمن اولیاء و مربیان مدرسه در سال تحصیلی ۹۶-۹۵  انتخاب شدند. 

ساختن مدرسه بهتر با مشارکت خانواده ها و مسئولین مدرسه مهمترین پیام مشترک انتخابات امسال بود.

اخبار پیشنهادی