مسئول فرهنگی واحد فرمانیه:

مسئولیت پذیری دانش آموزان را تقویت می کنیم

پرورش دانش آموز متعهد به اخلاقیات، علمی و متخصص، هدف اصلی برنامه های فرهنگی دبیرستان های دوره اول و دوره دوم علامه طباطبایی – واحد فرمانیه است. «حسین شهرابی» مسئول فرهنگی مدرسه در توضیح این اهداف می گوید: «قصد داریم دانش آموزانی پرورش دهیم که هم از نظر اخلاقی متعهد باشند و هم از نظر آموزشی و علمی، متخصص. برای رسیدن به این دو هدف اصلی، باید ابتدا ویژگی مسئولیت پذیری را در دانش آموزان تقویت کنیم. این ویژگی با برنامه های متنوعی در مدرسه پیگیری می شود.»
شرکت فرمانیه ای ها در مسابقات مختلف، اولین برنامه ای است که شهرابی به آن اشاره می کند: «دانش آموزان واحد فرمانیه امسال در مسابقات فرهنگی و ورزشی متنوعی شرکت می کنند. بخشی از این مسابقات درون مدرسه ای، بخشی در سطح مجتمع و برخی نیز منطقه ای است. حضور پرقدرت تیم های ورزشی مان در مسابقات منطقه، از مهمترین برنامه های مدرسه است.»
یکی از برنامه های واحد فرمانیه برای تقویت مسئولیت پذیری و روابط اجتماعی دانش آموزان برگزاری اردوهاست. شهرابی می گوید: «امسال برای دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوره دوم، هم اردوهای درون استانی داریم و هم بیرون استان. اصفهان و شیراز مقصد اردوهای بیرون استان هستند. در اردوها، بخشی از کارها را به دانش آموزان واگذار می کنیم. امروزه خیلی از دانش آموزان تک فرزند هستند و این اردوها کمک می کند تا با تعاملات اجتماعی، مسئولیت پذیری شان بیشتر شود.»
به گفته مسئول فرهنگی واحد فرمانیه، سپردن امور مدرسه به دانش آموزان، با تشکیل چند کارگروه انجام می شود: «کارهای فرهنگی و ورزشی مدرسه باید توسط خود دانش آموزان انجام شود و کادر اجرایی فقط نقش نظارت داشته باشند. به همین دلیل کارگروه های دانش آموزی مختلفی در برنامه های ورزشی، مذهبی و تفریحی ایجاد می کنیم. حضور دانش آموزان در این کارگروه ها و مشارکت در برنامه های مدرسه، تجربه ای ارزشمند از کار جمعی در اختیار آن ها قرار می دهد.»

اخبار پیشنهادی